გრანიტი – ფიზიკური და მექანიკური თვისებების წყალობით წარმოადგენს საუკეთესო მოსაპირკეთებელ მასალას. გამოიყენება როგორც ინტერიერში ასევე ექსტერიერში. გამოირჩევა სიმტკიცითა და ცვეთამედეგობით. გრანიტი შეიძლება იყოს თანაბარმარცვლოვანი, ზოლიანი ან ძარღვიანი.

Showing 1–10 of 31 results